Links for gocept-linkchecker

gocept.linkchecker-3.0dev.slc-r30144.tar.gz
gocept.linkchecker-3.0a8dev-syslab1.tar.gz