Links for hw2012

hw2012-9775.tar.gz
hw2012-9784.tar.gz
hw2012-9785.tar.gz
hw2012-9786.tar.gz
hw2012-9787.tar.gz