Links for mysql-python

MySQL-python-1.2.3.tar.gz
mysql-python-1.2.3.tar.gz